Giờ làm việc Thứ Hai đến thứ Sáu | 08:00 - 17:00

Hệ thống pháp luật hải quan (Nghị định)

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HẢI QUAN (Nghị định)

PHẦN 2: CÁC NGHỊ ĐỊNH

Phần trước ONEX Logistics đã trình bày về Luật, kế đến chúng ta sẽ tìm hiểu về Nghị Định hiện hành quy định về công tác khai báo Hải quan và các vấn đề liên quan. Rất mong nhận được góp ý xây dựng từ các bạn.

1. Nghị định 08/2015/NĐ-CP:
– Do Chính phủ ban hành ngày 21/01/2015, có hiệu lực từ ngày 15/3/2015.
– Nghị định này quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất khẩu, nhập cảnh, quá cảnh, thông tin có liên quan đến hoạt động quản lí nhà nước về hải quan.
   => Xem chi tiết tại đây

2. Nghị định 59/2018/NĐ-CP:
– Do Chính phủ ban hành ngày 20/4/2018, có hiệu lực từ ngày 05/6/2018.
– Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.
   => Xem chi tiết tại đây

3. Nghị định 01/2015/NĐ-CP:
– Do Chính phủ ban hành ngày 02/01/2015, có hiệu lực từ ngày 16/02/2015.
– Nghị định này quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
– Nghị định này cũng ban hành Phụ lục về Phạm vi địa bàn hoạt động hải quan tại khu vực cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa trong khu vực biên giới của các cửa khẩu tại các tỉnh.
   => Xem chi tiết tại đây

4. Nghị định 12/2018/NĐ-CP:
– Do Chính phủ ban hành ngày 23/01/2018, có hiệu lực từ ngày 10/3/2018.
– Nghị định này sửa đổi, bổ sung Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
– Nghị định này ban hành Phụ lục thay thế Phụ lục tại Nghị định 01/2015/NĐ-CP.
   => Xem chi tiết tại đây

5. Nghị định 69/2018/NĐ-CP:
– Do chính phủ ban hành ngày 15/5/2018; có hiệu lực thi hành cùng ngày.
– Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lí ngoại thương 2017 về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu; quá cảnh và các hoạt động có liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định của pháp luật và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia; giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lí ngoại thương.
– Nghị định này cũng ban hành các phụ lục gồm: Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu; Danh mục hàng hóa chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu; Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu theo giấy phép, điều kiện; Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu;…
   => Xem chi tiết tại đây

6. Nghị định 68/2016/NĐ-CP:
– Do Chính phủ ban hành ngày 01/7/2016, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.
– Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh (công nhận, mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu, tạm dừng, chấm dứt hoạt động kinh doanh) hàng miễn thuế, kho bãi (kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ, kho xăng dầu, kho hàng không kéo dài); địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan (tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung).
– Nghị định này cũng bãi bỏ một số quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP:
Điều 82 Nghị định 08/2015 về Thành lập kho ngoại quan được bãi bỏ, thay bằng Điều 10,11,12 Nghị định 68/2016/NĐ-CP.
Điều 89 Nghị định 08/2015 về Thành lập đại điểm thu gom hàng lẻ ở nội địa bãi bỏ, thay bằng Điều 19,20,21 Nghị định 68/2016/NĐ-CP.
Điều 92 Nghị định 08/2015 về Thành lập kho bảo thuế được bãi bỏ, thay bằng Điều 16,17,18 Nghị định 68/2016/NĐ-CP.
   => Xem chi tiết tại đây

7. Nghị định 67/2020/NĐ-CP:
– Do Chính phủ ban hành ngày 15/6/2020, có hiệu lực từ 10/8/2020.
– Nghị định này sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan. Nghị định này cũng ban hành Phụ lục thay thế Phụ lục tại Nghị định 68/2016, gồm năm mẫu giấy tờ.
   => Xem chi tiết tại đây

8. Nghị định 128/2020/NĐ-CP:
– Do Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020, có hiệu lực từ ngày 10/12/2020.
– Nghị định 128/2020/NĐ-CP sẽ thay thế Nghị định 127/2013/NĐ-CP và Nghị định 45/2016/NĐ-CP.
– Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
   => Xem chi tiết tại đây

9. Nghị định 18/2021/NĐ-CP
– Do Chính phủ ban hành ngày 11/03/2021, có hiệu lực từ 25/04/2021
– Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
   => Xem chi tiết tại đây

ONEX Logistics team.

THAM KHẢO HỒ SƠ NĂNG LỰC ONEX LOGISTICS TẠI ĐÂY