Giờ làm việc Thứ Hai đến thứ Sáu | 08:00 - 17:00

KIỂM DỊCH THỰC VẬT XUẤT NHẬP KHẨU

1. Định nghĩa

Kiểm dịch thực vật là hoạt động ngăn chặn, phát hiện, kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát và sinh vật gây hại lạ.

2. Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (sau đây gọi là vật thể) tại Việt Nam.

3. Cơ quan thực hiện

 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
 • Phòng Kiểm dịch thực vật nhập khẩu

4. Cơ sở pháp lí

 • Luật số 41/2013/QH13
 • Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT - quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
 • Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT Bảng mã số HS danh mục hàng hóa và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu lĩnh vực nông nghiệp

5. Tài liệu cần chuẩn bị

Xuất khẩu

 • Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật
 • Bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu (trong trường hợp tái xuất)

Nhập khẩu

 • Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này).
 • Bản sao chụp hoặc bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu.
  Trường hợp chủ vật thể nộp bản sao chụp thì phải nộp bản chính trước khi được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa cho lô vật thể.
 • Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu (trường hợp quy định phải có Giấy phép).

6. Thời hạn giải quyết

Xuất khẩu

 • Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật/ Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu cho lô vật thể trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch đối với vật thể đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu.
 • Trường hợp kéo dài hơn 24 giờ do yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật thì cơ quan kiểm dịch thực vật phải thông báo hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật biết.

Nhập khẩu

 • Cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch đối với lô vật thể không bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ.
 • Trường hợp kéo dài hơn 24 giờ do yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật hoặc trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật thì cơ quan kiểm dịch thực vật phải thông báo hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ vật thể thuộc diện kiểm dịch biết.

7. Trình tự thực hiện

 • Đăng ký kiểm dịch thực vật
 • Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
 • Kiểm tra vật thể
 • Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

8. Những lưu ý quan trọng

 • Xuất khẩu: Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cấp sau ngày lấy mẫu và trước ngày tàu chạy
 • Nhập khẩu: Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu: phần nội dung phải đồng nhất với chứng từ

9. ONEX có thể hỗ trợ khách hàng như thế nào?

Để đảm bảo nghiệp vụ ‘kiểm dịch thực vật’ mang lại kết quả tối ưu cho khách hàng, ONEX Logistics cần thấy hiểu sâu sắc về doanh nghiệp . Trên nền tảng kiến thức chuyên ngành kết hợp kiến thức kinh doanh của doanh nghiệp, và đặc biệt là nghiệp vụ ‘kiểm dịch thực vật’. ONEX Logistics sẽ đảm bảo việc xây dựng hình ảnh cho khách hàng là một doanh nghiệp nhập/xuất khẩu chuyên nghiệp, uy tín trước cán bộ quản lý.

Một số hạng mục ONEX Logistics sẽ trao đổi với khách hàng:

 • Các chứng từ của lô hàng nhập/xuất khẩu;
 • Mô hình hoạt động của doanh nghiệp và mục đích nhập khẩu của hàng hóa;
 • Chính sách bán hàng của nước xuất khẩu