Giờ làm việc Thứ Hai đến thứ Sáu | 08:00 - 17:00

KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN (KIỂM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN)

PHÁP LUẬT VỀ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN
(KIỂM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN)

 

Nhằm hỗ trợ các bạn trẻ mới vào ngành cũng như quý đồng nghiệp cần nơi hệ thống kiến thức, ONEX Logistics xin phép tổng hợp và giới thiệu các văn bản pháp luật điều chỉnh công tác khai báo hải quan và kiểm tra chuyên ngành để chúng ta cùng nhau thảo luận và phát triển vì sự hài lòng của khách hàng, nhân viên và đối tác.

 

Kiểm tra báo cáo quyết toán xuất – nhập – tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu: 

  • Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;
  • Căn cứ Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
  • Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016;
  • Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016;
  • Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP;
  • Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số ý điều của Luật Quản lý thuế;
  • Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng. hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC;
  • Căn cứ Quyết định 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Căn cứ Quyết định của Cục Hải quan tỉnh … về việc tổ chức thực hiện kiểm tra báo cáo quyết toán;

 

ONEX Logistics team.

THAM KHẢO HỒ SƠ NĂNG LỰC ONEX LOGISTICS TẠI ĐÂY

Để lại bình luận