Giờ làm việc Thứ Hai đến thứ Sáu | 08:00 - 17:00

657 lượt xem

Dịch vụ hoàn thuế, không thu thuế

1. Dịch vụ hoàn thuế, không thu thuế là gì?

- Hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là việc cơ quan thu thuế ra quyết định trả lại cho đương sự số tiền thuế mà họ đã nộp thừa hoặc khi cơ quan thuế đã thu mà sau đó có quyết định khác.
- Không thu thuế là trường hợp hàng hóa thuộc diện không phải nộp thuế.
- Dịch vụ hoàn thuế, không thu thuế là việc ONEX Logistics thay mặt chủ hàng thực hiện các nghiệp vụ cần và đủ để khách hàng không phải nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo pháp luật hoặc nhận lại tiền từ cơ quan thuế.

2. Đối tượng thực hiện

- Người nộp thuế theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
- Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

3. Cơ quan thực hiện?

- Cơ quan hải quan, công chức hải quan
- Cơ quan quản lý thuế

4. Cơ sở pháp lý

- Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Điều 19)
- Văn bản luật liên quan thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
     + Nghị định 134/2016/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

     + Nghị định 18/2021/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

5. Tài liệu cần chuẩn bị?

a) Công văn yêu cầu hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Mẫu số 09 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này
b) Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán
c) Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu và hóa đơn theo hợp đồng
d) Thông báo/văn bản thỏa thuận với khách hàng nước ngoài về việc nhận lại hàng hóa; hoặc văn bản thông báo của hãng vận tải về việc không có người nhận hàng có nêu rõ lý do
đ) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nêu tại điểm b khoản 1 điều này phải nộp thêm văn bản thông báo của doanh nghiệp bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế về việc không giao được cho người nhận.

6. Những lưu ý quan trọng?

Chủ hàng cần phải hoàn tất các khoản nợ thuế, nợ lệ phí tờ khai Hải quan trước khi làm thủ tục hoàn thuế hoặc không thu thuế.